ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/14.5.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2013 – 31.03.2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2013 έως 31.03.2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

- Κατάσταση Ταμειακών Ροών

- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5098101/26.4.2010 με τον Οίκο ITRON FRANCE για την προμήθεια συστημάτων τηλεχειρισμού με ακουστική συχνότητα (ΤΑΣ) με σειριακή έγχυση.
Τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετάθεση του χρόνου της 4ης και 5ης συμβατικής παράδοσης των υλικών του Είδους 1 της Σύμβασης 5098101/26.04.2010, από την 16.02.2013 στην 16.05.2013 και από την 16.05.2013 στην 16.11.2013 αντίστοιχα.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Μίσθωση του ακινήτου Κ/Δ Ελληνικού κατά τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. αριθ. 97/20.12.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την μίσθωση του ακινήτου Κ/Δ Ελληνικού συνολικής επιφανείας οικοπέδου 3.250,00 μ2 και κτηριακών εγκαταστάσεων 3.822,14 μ2 και υπόγειας σήραγγας μήκους 380,00 μ. περίπου, έναντι ετήσιου μισθώματος για τα δέκα (10) πρώτα έτη ισχύος της σύμβασης 18.557,59 €, και 28.000,00 €, για τα επόμενα ογδόντα (80) έτη.

-----------------------------------------------------------------