ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2ης/24.1.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 510102/21.10.2011 για την επισκευή Μετασχηματιστών Διανομής.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας για την επισκευή Μ/Σ εκτός χρόνου εγγύησης στον οίκο ΣΝΑЇΝΤΕΡ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΕΒΕ ως ακολούθως:
- 500 τεμ. Μ/Σ Διανομής κατασκευής του ιδίου οίκου και
- 400 τεμ. Μ/Σ Διανομής τύπου AEG-ALSTOM-AREVA.

Το εκτιμώμενο τίμημα ανέρχεται σε € 1.809.064,26 (πλέον ΦΠΑ).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2101121/29.12.2010 με την Εταιρία «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Εναέριες Παροχές Φιλοθέης-Κηφισιάς».
Υποκατάσταση της αναδόχου Εταιρίας στην εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποκατάσταση του Αναδόχου του Έργου «Εναέριες Παροχές Φιλοθέης-Κηφισιάς» εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», από την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» και την ευθύνη καθεμιάς εταιρείας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο, έναντι της Επιχείρησης για την άρτια εκτέλεση της Σύμβασης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 29-3-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

-----------------------------------------------------------------