ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21ης/10.10.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Αποδοχές εποχικού προσωπικού με 8μηνες Συμβάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον καθορισμό των αποδοχών του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Εταιρείας, υπέρ του νομοθετικά καθορισθέντος κατώτατου μισθού, αναλόγως των τυπικών του προσόντων και του αντικειμένου της εργασίας του.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502204/19.9.2012 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4x120 mm2 Al + 25 mm2 Al αυτοφερόμενου τύπου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 502204/19.09.2012 για την προμήθεια τεσσάρων (4) ειδών εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4Χ120 mm² Al+25 mm² Al αυτοφερόμενου τύπου και την ανάθεση της προμήθειας των ειδών αυτού, στο μειοδότη Οίκο «ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ», έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 1.333.295,88 (πλέον Φ.Π.Α.).

Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται για υλικό παραδοτέο στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο του Προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθ. 502204/19.09.2012, την προσφορά του Οίκου και τη σχετική αλληλογραφία.

-----------------------------------------------------------------