ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/18.4.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Επιβολή προστίμου από τη ΡΑΕ και εξόφληση του σχετικού τιμολογίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εξόφληση από την Εταιρία του εκδοθέντος τιμολογίου υπ. αριθμ. 55/31.12.2012 από την ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το ποσό του οποίου αναφέρεται στο πρόστιμο που επεβλήθη με την υπ. αριθ. 870/2011 Απόφαση ΡΑΕ και έχει ήδη καταβληθεί από την ΔΕΗ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503203/20.7.2012 για την προμήθεια Τριφασικών Ηλεκτρονικών Μετρητών Αθροιστικών Μεγιστοδεικτών Χ.Τ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθμ. 503203/20.07.2012, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 23.000 τεμ. Τριφασικών Ηλεκτρονικών Μετρητών Αθροιστικών Μεγιστοδεικτών Ενέργειας πολλαπλών ζωνών τιμολογίων, απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο Χ.Τ. στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΑΙΘΗΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 1.476.600,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στην Αποθήκη 2207 (Αγίας Άννης 70 – Ρουφ) του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503208/4.9.2012 για την προμήθεια Μονοπολικών και Τριπολικών Αποζευκτών 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης [τέσσερα (4) είδη].
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε για το διαγωνισμό με αριθμ. 503208/04.09.2012, που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 3.880 τεμ. –συνολικά- τεσσάρων ειδών (4) Μονοπολικών & Τριπολικών Αποζευκτών στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό οίκο ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε., έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος € 880.425,00 (πλέον Φ.Π.Α), για παράδοση των υλικών ΕΛΕΥΘΕΡΑ σε καθορισμένες Περιφερειακές Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πάνω σε αυτοκίνητό του.

-----------------------------------------------------------------
Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-195/25.4.2012 για την εκτέλεση του Έργου: «Νέο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) κλειστού τύπου G.I.S. Κερατέας. Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ και Έργα Πολιτικού Μηχανικού στην αντίστοιχη ζεύξη».
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΔ-195 για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ G.I.S. ΚΕΡΑΤΕΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ/Δ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΖΕΥΞΗ», λόγω σοβαρών αλλαγών των αναγκών της Επιχείρησης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Καθορισμός των εγκριτικών ορίων για τη σύναψη συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή εγκριτικής δικαιοδοσίας στους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρίας για υπογραφή κάθε είδους σύμβασης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Δημιουργία οικονομικών προϋποθέσεων για την κινητικότητα των Στελεχών για ανάληψη καθηκόντων σε διαφορετικό τόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού της εταιρείας, σε συνδυασμό με την κινητικότητα των στελεχών στις διάφορες Μονάδες ανά την επικράτεια, αποφάσισε τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των εξόδων που δημιουργούνται στα στελέχη με την ανάληψη καθηκόντων σε διαφορετικό τόπο.

-----------------------------------------------------------------