ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 23ης/7.11.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2013 – 30.09.2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2013 έως 30/09/2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους και πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2013-2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τους εργαζομένους και πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά τους, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2013-2014 με την έγκριση προγράμματος παροχής δώρων για τα παιδιά, ηλικίας 3 έως 12 ετών, των εργαζομένων και των συμβασιούχων του ΔΕΔΔΗΕ πανελλαδικά, προϋπολογισμού δαπάνης ύψους μέχρι 54.882 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. καθώς και την έγκριση για την οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2013-2014) για τους εργαζόμενους στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού ύψους 72.400 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., συνολικού προϋπολογισμού και των δύο ως άνω δράσεων, 127.282 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

-----------------------------------------------------------------