ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/20.6.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Υποβολή προς έγκριση «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη «Συμφωνία – Πλαίσιο για την υποστήριξη των παγίων του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από τον ΑΔΜΗΕ» με τα συνοδευτικά σ’ αυτή Παραρτήματα και Αποφάσεις έναντι 12.000.000 ευρώ κατ’ εκτίμηση.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-181/2190404/12.10.2009 με την Εταιρία ALSTOM GRID HELLAS για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Μ/Σ 150/20kV, 40/50 MVA (προμήθειας ΔΕΗ), μονωμένου ζυγού GIL, πινάκων ΜΤ, επέκταση του ΨΣΕ και του λοιπού εξοπλισμού στο υφιστάμενο Κ/Δ 150/20kV ΦΑΛΗΡΟΥ».
Αίτημα της Εταιρίας ALSTOM GRID HELLAS για επίλυση με φιλικές διαπραγματεύσεις της διαφωνίας σχετικά με την επιβολή ρήτρας για υπέρβαση του χρόνου εκτέλεσης του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη αποδοχή του αιτήματος του Οίκου ALSTOM GRID HELLAS για επίλυση με φιλικές διαπραγματεύσεις της διαφωνίας του με το ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την επιβολή της ποινικής ρήτρας των 218.300,00€ για υπέρβαση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης ΔΔ-181/2190404/12.10.2009.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 512215/26.4.2013 για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για τις ανάγκες του Κέντρου Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χ.Τ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αριθ. 512215/26.4.2013 που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, για παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για τις ανάγκες του Κέντρου Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών ΧΤ. στις μειοδότριες εταιρείες :

• «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», μέχρι 65.500 κάρτες SIM έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 1.532.700,00 Ευρώ, για χρονικό διάστημα 5 ετών

• «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», μέχρι 3.000 κάρτες SIM έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 270.000,00 Ευρώ, για χρονικό διάστημα 5 ετών

-----------------------------------------------------------------Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501209/27.11.2012, με κλειστή διαδικασία, για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 501209/27.11.2012 τα ακόλουθα :

1. Tον αποκλεισμό του οίκου ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ από τον υπόψη διαγωνισμό με βάση την παραγρ. 2.4 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της διακήρυξης, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς.

2. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του υπόψη διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών αυτού στον τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο PRECONSTRUCTA AEBTE αντί συνολικού τιμήματος 4.929.279,30 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση στην αποθήκη του προμηθευτή.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5011071/23.5.2012 με τον Οίκο PRECONSTRUCTA A.E.B.T.E για την προμήθεια στύλων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Μετάθεση τμηματικών παραδόσεων των ειδών του Συμπληρώματος Νο 1/17.7.2012 της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάθεση κατά ένα (1) μήνα των τριών (3) τελευταίων τμηματικών παραδόσεων (2ης, 3ης και 4ης) όλων των ειδών του Συμπληρώματος Νο 1/17.07.2012 της Σύμβασης 5011071 ως ακολούθως:

Δεύτερη (2η) τμηματική παράδοση έως 31.12.2012.
Τρίτη (3η ) τμηματική παράδοση έως 31.01.2013.
Τέταρτη (4η) τμηματική παράδοση έως 31.03.2013.

Ως χρόνος παράδοσης για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος για τις ποσότητες των τριών (3) παραπάνω τμηματικών παραδόσεων θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος που θα προκριθεί ως συμφερότερος για το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε μεταξύ των αρχικών χρόνων παράδοσης και των νέων καθοριζόμενων.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501210/11.12.2012 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων στύλων.
- Μείωση ποσοτήτων των ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ποσοτήτων των ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθ. 501210 / 11.12.2012 που προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία, την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάθεση της προμήθειας 93.800 τεμ ανεμπότιστων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών (με μείωση των ποσοτήτων σε εννέα είδη) στους παρακάτω τεχνικά αποδεκτούς οίκους :

1. ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
2. ΒΑΣ. Ν. ΝΤΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
3. Γ’ ΑΔΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ «ΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ»
4. Α.Δ.Σ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ «Ο ΚΟΡΜΟΣ»
5. ΝΤΟΥΚΑΣ Ι. – ΤΡΑΪΚΑΠΗΣ Αθ. Ο.Ε.
6. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΑΦΟΙ ΣΤ. ΓΩΤΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
8. Δ. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ
9. Α.Δ.Σ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ «Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
10. ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε.
11. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
12. ΣΙΝΤΟΥ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε.
13. ΧΡΥΣΗΣ ΣΤ.
14. Δ. ΚΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ
15. Α.Δ.Σ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΜΟΡΦΑ»
16. ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.
17. Α.Δ.Σ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ «Η ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ»
18. Κ. ΡΑΠΤΗΣ
19. KNC A.E.
20. ΤΕΧΝΟΠΛΑΝ ΑΕΒΕ

Το συνολικό σταθερό τίμημα για παράδοση των ανεμπότιστων ξύλινων στύλων στα συνεργαζόμενα με το ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εμποτιστήρια, ανέρχεται σε € 10.447.895,10 (πλέον ΦΠΑ).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5051022/18.6.2012 με τον Οίκο Landis + Gyr A.E. για την προμήθεια Τριφασικών ηλεκτρομηχανικών Μετρητών 10/60 Α, 230/400 V απλού και διπλού τιμολογίου.
Μετάθεση τμηματικών παραδόσεων των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάθεση της έβδομης (7ης), όγδοης (8ης ) και ένατης (9ης) τμηματικής παράδοσης του είδους 3 και της όγδοης (8ης) και ένατης (9ης) τμηματικής παράδοσης του είδους 4 της Σύμβασης 5051022/18.06.2012, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ 3 (Τριφασικός ηλεκτρομηχανικός Μετρητής 10/60 Α, 230/400 V απλού τιμολογίου)

Έβδομη (7η) τμηματική παράδοση : 31.01.2014 με ποσότητα 2.634 τεμάχια
Όγδοη (8η) τμηματική παράδοση : 28.02.2014 με ποσότητα 2.634 τεμάχια
Ένατη (9η) τμηματική παράδοση : 31.03.2014 με ποσότητα 2.634 τεμάχια

ΕΙΔΟΣ 4 (Τριφασικός ηλεκτρομηχανικός Μετρητής 10/60 Α, 230/400 V διπλού τιμολογίου)

Όγδοη (8η) τμηματική παράδοση : 31.01.2014 με ποσότητα 4.000 τεμάχια
Ένατη (9η) τμηματική παράδοση : 31.03.2014 με ποσότητα 4.000 τεμάχια

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5101012/3.8.2012 με τον Οίκο ΑΒΒ Α.Ε. για την προμήθεια Τριφασικών Μ/Σ Διανομής και Ανταλλακτικών αυτών.
Τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών και του όρου της παροχής Τεχνικής Υποστήριξης της πιο πάνω Σύμβασης.

To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

- τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της πρώτης τμηματικής παράδοσης της Σύμβασης 5101012/03.08.2012 από τον 11ο/2013 στον 1ο/2014. Οι επόμενες τέσσερις (4) τμηματικές παραδόσεις θα ολοκληρώνονται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας της τμηματικής παράδοσης που προηγείται.

- την τροποποίηση της παρ. 14 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) της Σύμβασης 5101012/03.08.2012 στην οποία θα ισχύει ότι εντός του Μαρτίου 2014, ο Πωλητής θα δημιουργήσει στην Ελλάδα εγκαταστάσεις και θα διαθέσει προσωπικό για την επισκευή βλαβών εντός και εκτός χρόνου εγγύησης. Οι υπόλοιποι όροι της παραγράφου παραμένουν ως έχουν.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-171/2171115/11.1.2008 με την Εταιρία «ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων».
Καταβολή ελλείμματος από εκκαθάριση υλικών σε έντοκες δόσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου, από την εκκαθάριση υλικών της Σύμβασης ΔΔ/171/2171115/ΣΕΕ-992/Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων, του Αναδόχου «ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ» σε πέντε (5) έντοκες μηνιαίες δόσεις.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Μίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.
Τροποποίηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 68/6.6.2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68/6.6.2013 απόφασής του, σχετικά με το θέμα της μίσθωσης από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., με απάλειψη του εδαφίου α της παρ. 1.9.

-----------------------------------------------------------------