ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/23.5.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 19 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του Μοναδικού Μετόχου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έκδοση τίτλου μετοχών και παράδοση αυτού στον μοναδικό μέτοχο ΔΕΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση του τίτλου μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως στο Νόμο και το Καταστατικό προβλέπεται και την παράδοση αυτού στον μοναδικό μέτοχο της Eταιρίας ΔΕΗ Α.Ε. με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης, που θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2101111/1.12.2010 με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων».
Υποκατάσταση της αναδόχου Εταιρίας για την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποκατάσταση του Αναδόχου του Έργου «Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων» εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», από την Eταιρία «ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ» και την ευθύνη καθεμιάς εταιρείας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο, έναντι της Επιχείρησης για την άρτια εκτέλεση της Σύμβασης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5031012/27.12.2011 με τον Οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών.
Μετάθεση τμηματικών παραδόσεων είδους της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάθεση δύο (2) τμηματικών παραδόσεων και συγκεκριμένα της δέκατης (10ης) και ενδέκατης (11ης) του είδους Δ1 (Συνεστραμμένο καλώδιο Χ.Τ. 3Χ70Al+54,6Al+25Al) της Αρχικής Σύμβασης αριθμ. 5031012/27.12.2011, ως ακολούθως :
Δέκατη (10η) τμηματική παράδοση : 30.04.2013 με ποσότητα 100.000 μέτρων
Ενδέκατη (11η) τμηματική παράδοση : 28.06.2013 με ποσότητα 120.000 μέτρων

Ως χρόνος παράδοσης για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος για τις ποσότητες των δύο (2) παραπάνω τμηματικών παραδόσεων θα ληφθεί υπόψη ο χρόνος που θα προκριθεί ως συμφερότερος για το ΔΕΔΔΗΕ μεταξύ των αρχικών χρόνων παράδοσης και των νέων καθοριζόμενων.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502214/30.10.2012 για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών.
- Μείωση ποσοτήτων υλικών του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων υλικών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για το διαγωνισμό αριθμ. 502214/ 30.10.2012, με κλειστή διαδικασία, για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών (21 είδη) τα ακόλουθα:

1. Τη μείωση των υλικών του διαγωνισμού με αριθμ. 502214/30.10.2012, σε εφαρμογή σχετικού όρου της διακήρυξης, ως προς την προμήθεια των παρακάτω ποσοτήτων καλωδίων και αγωγών :

▪ Είδος α/α 2 της Ομάδας Δ (ΚΑΥ 411003802) : 600.000 μέτρα
▪ Είδος α/α 3 της Ομάδας Ε (ΚΑΥ 411000369) : 30.000 μέτρα
▪ Είδος α/α 3 της Ομάδας ΣΤ (ΚΑΥ 411000249) : 100.000 χλγρ.
▪ Είδος α/α 2 της Ομάδας Ζ (ΚΑΥ 411003119) : 100.000 χλγρ.
▪ Είδος α/α 3 της Ομάδας Ζ (ΚΑΥ 411000064) : 200.000 χλγρ.

Η ανωτέρω μείωση γίνεται λόγω μεταβολής των αντίστοιχων αναγκών της Εταιρίας.

2. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω διαγωνισμού ως προς την προμήθεια των υπολοίπων υλικών (μειωμένων ως προς τις ανωτέρω ποσότητες) και την ανάθεση της προμήθειας αυτών, στους ακόλουθους, ανά είδος, μειοδότες Οίκους :

▪ Στον Οίκο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ», την ανάθεση της προμήθειας των ειδών 1, 3 και 7 της Ομάδας Γ, του είδους 2 της Ομάδας Δ, των ειδών 1,5 και 6 της Ομάδας ΣΤ και του είδους 2 της Ομάδας Ζ, έναντι συνολικού τιμήματος € 18.669.008,30 (πλέον ΦΠΑ).
Τα είδη με α/α 2 των Ομάδων Δ και Ζ μειώνονται κατά 600.000 μέτρα και 100.000 χλγρ., αντίστοιχα.
▪ Στον Οίκο «ΝΕΧΑΝS EΛΛΑΣ ΑΒΕ», την ανάθεση της προμήθειας των ειδών 2 και 3 των Ομάδων Α και Β, των ειδών 2,4,5 & 6 της Ομάδας Γ, του είδους 1 της Ομάδας Δ, τεσσάρων (4) ειδών της Ομάδας Ε (είδη 2,3,4 & 5) του είδους 3 της Ομάδας ΣΤ, έναντι συνολικού τιμήματος € 10.432.643,00 (πλέον ΦΠΑ).
Τα είδη με α/α 3 των Ομάδων Ε και ΣΤ μειώνονται κατά 30.000 μέτρα και 100.000 χλγρ., αντίστοιχα.

▪ Στον Οίκο «ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ», την ανάθεση της προμήθειας ποσότητας 900.000 χλγρ. του είδους 3 της Ομάδας Ζ, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.899.000,00 (πλέον ΦΠΑ).

Οι ανωτέρω αναθέσεις συνολικής αξίας € 31.000.651,30 θα γίνουν για υλικό παραδοτέο στην Αποθήκη των Προμηθευτών επάνω σε αυτοκίνητο του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αριθμ. 502214/30.10.2012, τις προσφορές των Οίκων και τη σχετική αλληλογραφία.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Μίσθωση του κτηρίου επί της Λ. Συγγρού αρ. 47.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση του κτηρίου επί της Λ. Συγγρού αρ. 47, ιδιοκτησίας Μelekat Constructions A.E., συνολικής επιφανείας 1.996,19 μ2 έναντι μηνιαίου μισθώματος 11.250 €.

-----------------------------------------------------------------