ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/27.3.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Επικαιροποιημένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2012.


Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποιημένη Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2012 έως 31.12.2012, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνει:

- Οικονομικές Καταστάσεις
- Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
- Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

-----------------------------------------------------------------