ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ  17ης/16.7.2013  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Θέμα:   Ανάθεση της προμήθειας Μ/Σ Ισχύος 40/50 MVA.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) Μ/Σ Ισχύος 40/50 MVA, 150/15, 75-21 kV, Dyn1, σύμφωνα με την προδιαγραφή ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΕΜ-Νο SS-25/19, οι οποίοι προορίζονται για υλοποίηση Έργων Υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ, στον οίκο  ELECTROPUTERE S.A. για παράδοση των υλικών “Ελεύθερα″ (FREE-DDP),  στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 406001/04.05.2010 και την προσφορά του οίκου ELECTROPUTERE S.A.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Θέμα:   Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του Διευθυντή της ΔΟΛ κ. Πρίνου Ξενοφώντα, ως αντιπροσώπου της Εταιρίας στο ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και τον ορισμό του Υποτομεάρχη Διαχείρισης Μεταφορικών Μέσων της ΔΥΠΜ κ. Σπανού Ιωάννη, ως υπεύθυνου για τη χορήγηση στοιχείων των αυτοκινήτων της Εταιρίας προς το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

 

-----------------------------------------------------------------