ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/5.8.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2013 – 30.06.2013, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2013 έως 30.06.2013, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν :

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων
- Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ στις Υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρακτική άσκηση στην εταιρεία, σε αντικείμενα που την ενδιαφέρουν, φοιτητών και σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα (ΑΕΙ), οι οποίοι διανύουν τουλάχιστον το 4ο έτος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και φοιτητών Διπλωματικής και Μεταπτυχιακών. Ο αριθμός τους κάθε χρόνο, οι Μονάδες απασχόλησης τους και η διαδικασία επιλογής τους καθορίζονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Ανάθεση, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων μετά από προκήρυξη του διαγωνισμού αριθ. ΔΑΔ/130101/7.2.2013, της εκτέλεσης του Έργου: «Κατασκευή διαρρυθμίσεων και ανακαινίσεων στους μισθωμένους χώρους του κτηρίου επί της Λ. Συγγρού αρ. 98-100».

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου «Κατασκευή διαρρυθμίσεων και ανακαινίσεων στους μισθωμένους χώρους του κτηρίου επί της Λ. Συγγρού 98 – 100» στην Κ/Ξ ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ – Μ.Τ. ΑΤΕ, μειοδότη Οικονομικό Φορέα της Διαδικασίας των Διαπραγματεύσεων μετά από Προκήρυξη Διαγωνισμού (Διακήρυξη ΔΑΔ/130101).

-----------------------------------------------------------------