ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19ης/5.9.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Σύμβαση αριθ. 5099031/23.8.2010 με τον Οίκο POWERTEC LTD για την προμήθεια διακοπτών φορτίου SF6 ή κενού, κλειστού τύπου 20kV, 400A, τηλεχειριζόμενων με RTU.
Τροποποίηση χρόνων παράδοσης των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του χρόνου παράδοσης των υλικών της παραπάνω σύμβασης, συνολικού συμβατικού τιμήματος 2.570.100,00€.

-----------------------------------------------------------------Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5099041/6.6.2011 με τον Οίκο EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων δικτύου της ΔΠΝ.
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αλλαγή στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ, την αλλαγή του χρόνου παράδοσης, την αλλαγή του χρόνου εγκατάστασης – θέσης σε λειτουργία καθώς και του τρόπου πληρωμής της Σύμβασης 5099041/06.06.2011.

-----------------------------------------------------------------Θέμα: Μακροχρόνιες Συμβάσεις αριθ. 5017051/15.8.2008 & 5017052/ 15.8.2008 με την Κοινοπραξία (Κ/Ξ) των Οίκων ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε. - Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΕΘ Α.Ε. - ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ και τον Οίκο KNC Α.Ε. αντίστοιχα, για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας.
Παράταση της διετούς επέκτασης των πιο πάνω Μακροχρόνιων Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τετράμηνη παράταση της διετούς επέκτασης των Μακροχρόνιων Συμβάσεων Νο 5017051 / 15.8.2008 και Νο 5017052 / 15.8.2008 με την Κοινοπραξία των οίκων ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΕΘ Α.Ε - ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ και τον οίκο KNC Α.Ε αντίστοιχα, για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει το χρονικό διάστημα από 15.8.2013 έως και 14.12.2013.

-----------------------------------------------------------------
Θέμα: Ασφάλιση Ευθύνης των Στελεχών Διοίκησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ασφάλιση Ευθύνης έναντι τρίτων, των Στελεχών Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, με ασφαλιζόμενο όριο ΕΥΡΩ 50.000.000.
Η αρχική διάρκεια της ασφάλισης να είναι ετήσια από 1/1/2014 έως και 31/12/2014, με δυνατότητα για μια ετήσια ανανέωση μετά από αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και με αναδρομική ισχύ της κάλυψης από 1/5/2012.

2. Την επέκταση των εργασιών της Σύμβασης Έργου 50188004/2013 (Άρθρο 2 – Ενδεχόμενες Συμπληρωματικές Εργασίες) με τον οίκο MARSH, έναντι τιμήματος 1.200€ (πλέον ΦΠΑ).

-----------------------------------------------------------------