ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/6.6.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: - Εκλογή Εκπροσώπου των Εργαζομένων ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
- Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :
τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 25 Απριλίου 2013, του κ. Μασούρα Κωνσταντίνου, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Εκπροσώπου των Εργαζομένων.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Γεώργιος Κόλλιας τ. Αθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2. Ζακολίκος Χρήστος τ. Παυσανία, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

3. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Μιχαλόπουλος Σαράντης τ. Βασιλείου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Παπαδόγγονα Σταματίνα τ. Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Χάλαρης Γεώργιος τ. Αντωνίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης τ. Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

1. 7/20.2.2013

2. 5/20.4.2012, παρ. 3

3. 46/18.4.2013

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Μίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μίσθωση κτηρίων γραφείων και αποθηκών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., συνολικής επιφάνειας κτισμάτων 176.333,09 μ2 και ακαλύπτων χώρων 726.913,80 μ2 έναντι συνολικού μηνιαίου μισθώματος 1.000.000,00 €.

-----------------------------------------------------------------