ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 20ης/26.9.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: «Συμφωνία – Πλαίσιο για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της επαύξησης του ενδεικτικού τιμήματος της συναφθείσας ήδη «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη των παγίων του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από τον ΑΔΜΗΕ» στο ποσό των 14.000.000 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διενέργεια του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-199 για την παροχή υπηρεσιών: «Ανακατασκευή έξι (6) τριφασικών μετασχηματιστών ισχύος 40/50 MVA, 150/15,75-21 kV, συνδεσμολογίας Dyn1 και προμήθεια ενός (1) πλήρους σετ υλικών/ανταλλακτικών, με επανασχεδιασμό των πηνίων ΥΤ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης ΔΔ-199, με ανοιχτή διαδικασία, με σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75–21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1 KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΕΤ ΥΛΙΚΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΗΝΙΩΝ ΥΤ», συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.950.000,00) ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συμβάσεις αριθ. 5051071/19.3.2012 και Συμπλήρωμα Νο 1/21.8.2012 αυτής και αριθ. 5051072/19.3.2012 και Συμπλήρωμα Νο 1/21.8.2012 αυτής με τους Οίκους ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ και ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ αντίστοιχα, για την προμήθεια πολυεστερικών Κιβωτίων, κατάλληλων για την εγκατάσταση μονοφασικών και τριφασικών μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Χ.Τ.
Μετάθεση των χρόνων παράδοσης μέρους των ποσοτήτων των υλικών των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης μέρους των ποσοτήτων των υλικών των Συμπληρωμάτων Νο 1 των Συμβάσεων αριθμ. 5051071 & 5051072, ως ακολούθως :

• Σύμβαση 5051071 / Συμπλήρωμα Νο 1/21.08.2012 με τον οίκο ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ
Χρόνος παράδοσης : 31/01/2014
Ποσότητα υλικού : 28.000 τεμάχια
• Σύμβαση 5051072 / Συμπλήρωμα Νο 1/21.08.2012 με τον οίκο ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ
Χρόνος παράδοσης : 31/01/2014
Ποσότητα υλικού : 24.200 τεμάχια

-----------------------------------------------------------------