ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 26ης/9.11.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:   –  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

– Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου.

–  Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :

 1.  τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας της 2.11.2018, του κ. Στέφανου Οκταποδά, ως νέου μέλους Δ.Σ.,
 2. τον ορισμό του κ. Στέφανου Οκταποδά του Νικολάου, ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

 Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

 1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
 2. Οκταποδάς Στέφανος, Επιχειρηματίας, Διευθύνων Σύμβουλος,
 3. Μισδανίτης Αθανάσιος, Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
 4. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Οικονομολόγος, Σύμβουλος,
 5. Δημητρίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος,
 6. Κωστάκης Γρηγόριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος,
 7. Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος,
 8. Σπανού Λαμπρινή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος,
 9. Τσέκερης Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος.

Η θητεία των οκτώ μελών του Δ.Σ. λήγει στις 16.8.2021.

Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. – Εκπροσώπου των Εργαζομένων λήγει στις 23.6.2019.

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

 1.  328/22.10.2015 
 1. 327/22.10.2015 
 1. 139/5.12.2013, παρ. 3 
 1. 46/18.4.2013

 

 -----------------------------------------------------------------