ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/19.6.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2151101/5.6.2015 με την Εταιρία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αθήνας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.
– Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.
– Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. αναδόχου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2151101/5.6.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αθήνας».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153136/9.6.2015 με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κέρκυρας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2153136/9-6-2015 με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» της Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου-Ηπείρου κατά € 1.300.000,00, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,4%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 37% και ανάλογη αύξηση του ποσού Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης που πρέπει να προσκομισθούν από τον Ανάδοχο.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Μεταφορά υπολοίπων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την υποκατάστασή της στη Διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή μεταφοράς από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. των υπολοίπων από τη Διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ, με βάση τις ακόλουθες λογιστικές καταστάσεις, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4508/2017:

1. Λογιστική κατάσταση μεταφοράς υπολοίπων

2. Ειδική αναλυτική κατάσταση υπολοίπων 31.12.2017.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2018 – 31.03.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01/01/2018 έως 31/03/2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν :

1. τις Οικονομικές Καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

2. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501706/21.11.2017 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών.
Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενέκρινε :

την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ενδεικτικού όγκου ξυλείας του ΔΕΔΔΗΕ 77.000 m³ με κρεοζωτέλαιο των Αναδόχων, του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 501706/21.11.2017, τους ακόλουθους, που υπέβαλαν τυπικά και τεχνικά παραδεκτές προσφορές :

• Tην Κοινοπραξία (Κ/ξία) «ΕΛΒΙΕΞ» Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΕΤΕΘ Α.Ε. – ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ, για 39.505,00 m³ έναντι συνολικής ενδεικτικής αξίας € 7.499.720,63 (πλέον Φ.Π.Α.).

• Τον οίκο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, για 37.495,00 m³, έναντι συνολικής ενδεικτικής αξίας € 6.861.727,61 (πλέον Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε € 14.361.448,24 (πλέον Φ.Π.Α).

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-209/25.1.2018 για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-209/25.01.2018, για την ανάδειξη Αναδόχων, στις παρακάτω πενήντα πέντε (55) Εργολαβίες, στους αντίστοιχους Προσωρινούς Αναδόχους, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΔ-209 και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη. Οι μειοδότες προσωρινοί ανάδοχοι, οι αντίστοιχες εκπτώσεις στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου και τα αντίστοιχα συμβατικά τιμήματα είναι τα ακόλουθα:


α/α


Εργολαβία

Προσωρινός Ανάδοχος

Προϋπολο-γισμός     Εργολαβίας

Έκπτωση

(%)

Συμβατικό      
Τίμημα
(€)

1

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

14.700.000

50

7.350.000

2

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ"

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

13.650.000

51

6.688.500

3

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ"

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ

13.500.000

51

6.615.000

4

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ"

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

11.500.000

35

7.475.000

5

"ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ"

ΤΕΚΑΤ ΑΤΕ

4.100.000

41

2.419.000

6

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

14.000.000

46

7.560.000

7

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ"

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

13.400.000

44

7.504.000

8

"ΔΙΚΤΥΑ ΤΚΣΔ/ΔΠΑ"

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

13.300.000

50

6.650.000

9

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"

ΤΕΣ ΑΕ

7.100.000

47

3.763.000

10

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

ΤΕΣ ΑΕ

5.750.000

44

3.220.000

11

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ"

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ

2.850.000

38

1.767.000

12

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ"

ΚΥΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

4.950.000

42

2.871.000

13

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ"

ΚΥΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

3.150.000

44

1.764.000

14

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ"

ΚΥΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

5.000.000

44

2.800.000

15

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ"

ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

5.200.000

46

2.808.000

16

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ

3.600.000

46

1.944.000

17

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ"

ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

9.750.000

49

4.972.500

18

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

4.450.000

36

2.848.000

19

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

1.900.000

20

1.520.000

20

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ"

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

4.650.000

45

2.557.500

21

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ"

ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

2.800.000

47

1.484.000

22

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ.  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ

9.000.000

45

4.950.000

23

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΝΤΡ. & ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"

Κ/Ξ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ

9.200.000

45

5.060.000

24

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ"

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ

4.500.000

43

2.565.000

25

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ- ΑΙΓΙΟΥ"

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

13.250.000

42

7.685.000

26

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ"

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

3.650.000

28

2.628.000

27

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

6.550.000

34

4.323.000

28

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ"

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

6.750.000

38

4.185.000

29

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ "

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

7.000.000

45

3.850.000

30

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ"

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

5.650.000

32

3.842.000

31

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΥΡΓΟΥ -ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

9.950.000

36

6.368.000

32

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

8.400.000

43

4.788.000

33

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ"

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

5.450.000

33

3.651.500

34

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ "

ΓΑΚ ΑΕ

7.550.000

45

4.152.500

35

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

7.150.000

31

4.933.500

36

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

5.350.000

38

3.317.000

37

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ"

ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ

5.600.000

32

3.808.000

38

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ"

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

7.850.000

45

4.317.500

39

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

4.350.000

44

2.436.000

40

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

6.100.000

46

3.294.000

41

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ"

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

9.450.000

40

5.670.000

42

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ"

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

8.350.000

42

4.843.000

43

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ "

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

11.350.000

40

6.810.000

44

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

14.100.000

42

8.178.000

45

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ"

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

8.100.000

38

5.022.000

46

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ"

ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ

13.300.000

43

7.581.000

47

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ"

ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ

6.850.000

41

4.041.500

48

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ"

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

12.900.000

17

10.707.000

49

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Α"

ΓΑΚ ΑΕ

3.250.000

25

2.437.500

50

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ Β"

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

3.200.000

9

2.912.000

51

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ "

ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ

6.050.000

22

4.719.000

52

"ΔΙΚΤΥΑ  ΔΥΤ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ "

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

2.400.000

19

1.944.000

53

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ"

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

4.850.000

30

3.395.000

54

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ"

ΕΒΙΝΤΑ ΑΕ

5.100.000

32

3.468.000

55

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΕΣΒΟΥ"

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

8.500.000

37

5.355.000

 

2. Η σύναψη των συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της παρούσας απόφασης ανάθεσης με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά, ή δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της απόφασης ανάθεσης με επιστολή και εφόσον προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

-----------------------------------------------------------------