ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/10.5.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2151103/5.6.2015 με την Εταιρία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Καλλιθέας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.
– Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.
– Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την ένσταση της Εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. κατά της καταγγελίας της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2151103/5.6.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Καλλιθέας», την οποία και απέρριψε.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΚΣΔ-160/2180474/11.3.2008 με την Εταιρία ABB Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/MT Κλειστού Τύπου GIS Ρόδου».
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:
1. την παράταση της προθεσμίας πέρατος του έργου, κατά συνολικά ογδόντα εννέα (89) ημέρες, για λόγους μη υπαιτιότητας του αναδόχου
2. την αποζημίωση του αναδόχου για πρόσθετες εργασίες που πρέπει να εκτελέσει, και πιο συγκεκριμένα την αλλαγή του πρωτοκόλλου επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου της ΔΠΝ από IEC 101 σε IEC 104, και την ενσωμάτωση στο Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου μετρήσεων ενέργειας και ισχύος για όλες τις αναχωρήσεις ΜΤ, ποσού ίσου με 28.970,00 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5099041/6.6.2011 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων Δικτύου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.
Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, την αλλαγή των συμβατικών όρων περί «χρόνου παράδοσης του είδους 1.β του Πίνακα περιγραφής υλικών, ποσοτήτων και τιμών» και «χρόνου εγκατάστασης – θέση σε λειτουργία του είδους με α/α 4 (HV RTU για τον τηλεχειρισμό Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) του Πίνακα περιγραφής υλικών, ποσοτήτων και τιμών» καθώς και την παράδοση δύο πρόσθετων εφαρμογών DMS («Fault Management» και «Operator Notebook») αντί της εγκατάστασης μίας (1) ΠΜΕ (RTU) σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον ΔΕΔΔΗΕ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503509/25.2.2016 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV.
Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής του Οίκου MICRODATA A.E. κατά της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 2587/21.12.2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο. ενέκρινε την απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής του Οίκου MICRODATA Α.Ε. κατά της υπ’ αριθ. 2587/21.12.2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ως απαράδεκτης και αβάσιμης.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5034091/4.8.2016 με την Κοινοπραξία ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ – ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ για την προμήθεια πολυεστερικών κιβωτίων από SMC.
Μετάθεση χρόνου τμηματικών παραδόσεων των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε τη μη μεταβολή των συμβατικών ποσοτήτων και τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της πέμπτης (5ης) και έκτης (6ης) τμηματικής παράδοσης της Σύμβασης αριθ. 5034091/04.08.2016 με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΙΧ. ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ - ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ για τον Ιούνιο του 2019.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503609/11.11.2016 για την προμήθεια Ασφαλειοαποζευκτών Υπαίθρου 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 503609/11.11.2016 για την προμήθεια ασφαλειοαποζευκτών Υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης, προϋπολογισμένης αξίας € 1.914.720,00 καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς.

-----------------------------------------------------------------