ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/29.3.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: – Σύμβαση αριθ. 5023093/3.4.2015 με τον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών.
Καταγγελία της πιο πάνω Σύμβασης.
– Διαγωνισμός αριθ. 502504/9.6.2015 για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών.
Ανάκληση της ανάθεσης προμήθειας ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού στον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

1. την καταγγελία της Σύμβασης αριθ. 5023093/3.4.2015 με τον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών, με όλες τις εις βάρος του συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, συνολικής αξίας ύψους 1.190.442,25 ευρώ,

2. την ανάκληση της ανάθεσης προμήθειας ειδών του διαγωνισμού αριθ. 502504/9.6.2015 για την προμήθεια καλωδίων και αγωγών, στον Οίκο ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε., συνολικής αξίας ύψους 10.355.120,00 ευρώ, με όλες τις εις βάρος του συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης και της κατάπτωσης των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής, συνολικού ύψους 676.167,60 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5034051/17.2.2016 με τον Οίκο KEMCO L.T.D. για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου.
Λύση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη λύση της Σύμβασης αριθ. 5034051/17.2.2016 με τον Οίκο KEMCO L.T.D. για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου και την απαλλαγή του αναδόχου Οίκου από κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, υπό τους εξής όρους:
1. καταβολή εφάπαξ στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. του ποσού των 31.525,00 ευρώ (5% του συμβατικού τιμήματος)
2. παραίτηση του Οίκου από κάθε απαίτηση κατά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την αιτία αυτή.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5098031/21.7.2010 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.
Αύξηση των ποσοτήτων των ειδών και τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε :

1. την αύξηση των ποσοτήτων των ειδών της Σύμβασης αριθ. 5098031/21.7.2010 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, συνολικής αξίας ύψους 1.521.471,04 ευρώ,

2. την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης αριθ. 5098031/21.7.2010 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής,: «Τρόπος Πληρωμής», «Χρόνος Παράδοσης» και «Ποινικές Ρήτρες».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508601/9.12.2016 για την προμήθεια Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Τάσεως Μ.Τ. και Εντάσεως Μ.Τ.
Εκδίκαση Προδικαστικής Προσφυγής του Οίκου MJA ELECTRIC LIMITED LTD κατά της επικύρωσης των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την ανάθεση της προμήθειας του είδους 1 αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής του Οίκου MJA ELECTRIC LIMITED LTD κατά της επικύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 508601/9.12.2016 για την προμήθεια Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Τάσεως Μ.Τ. και Εντάσεως Μ.Τ., ως προς την ανάθεση της προμήθειας του είδους 1 αυτού.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Κάλυψη δαπανών για τη φιλοξενία παιδιών μισθωτών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον βρεφονηπιακό σταθμό Αμαρουσίου της ΔΕΗ Α.Ε.
Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της κάλυψης του ποσού που αναλογεί στον ΔΕΔΔΗΕ για τη φιλοξενία των παιδιών των μισθωτών του στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών των μισθωτών της Εταιρείας ανά μήνα, για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της, δηλαδή από 01.09.2017 έως 31.07.2018.

-----------------------------------------------------------------