ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/21.4.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: – Παράταση θητείας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
– Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι:
Διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου, της υποπαραγράφου (α), της παραγράφου 1, του άρθρου 11 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας και κατά συνέπεια η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χατζηαργυρίου Νικολάου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μισδανίτη Αθανασίου, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σπίγκου Χρήστου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημητρίου Βασιλείου, Διαμαντή Στέφανου και Κομνηνού Κωνσταντίνου, η οποία έληγε στις 20 Απριλίου 2018, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Μετά τα πιο πάνω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:
1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος του Δημητρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Μισδανίτης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
3. Σπίγκος Χρήστος του Πλουτάρχου, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Δημητρίου Βασίλειος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Διαμαντής Στέφανος του Παναγιώτη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κομνηνός Κωνσταντίνος του Ευστρατίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.


Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων - Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:
1. 328/22.10.2015
2. 327/22.10.2015
3. 139/5.12.2013, παρ. 3
4. 46/18.4.2013.

-----------------------------------------------------------------