ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/23.2.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503601/9.6.2016 για την προμήθεια Υπόγειων Χυτοσιδηρών Κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. και Υπόγειων Κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. από συνθετικό υλικό, δύο και τεσσάρων διευθύνσεων, με τα καλύμματα αυτών.
– Εκδίκαση προσφυγής επί τυπικής απόρριψης προσφοράς.
– Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενέκρινε:
1. την απόρριψη της προσφυγής του Οίκου ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. κατά της τυπικής απόρριψης της προσφοράς του στο Α’ στάδιο αποσφράγισης του διαγωνισμού με αριθ. 503601/09.06.2016 και να θεωρηθεί η προσφορά του οριστικά τυπικά μη αποδεκτή
2. τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 503601/09.06.2016 για την προμήθεια υπόγειων χυτοσιδηρών κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. και υπόγειων κιβωτίων ζεύξης καλωδίων Χ.Τ. από συνθετικό υλικό, δύο (2) και τεσσάρων (4) διευθύνσεων, με τα καλύμματα αυτών, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας € 2.659.523,00, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος, λόγω της τυπικής απόρριψης των τριών, από τις τέσσερις υποβληθείσες, προσφορές, καθώς και της μη παράτασης της ισχύος της μοναδικής τυπικά αποδεκτής προσφοράς.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-190/2113102/12.7.2011 με την Εταιρία «EUROPA EBIEK ATE» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Ζακύνθου».
Αίτημα της πιο πάνω Εταιρίας για συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την επίλυση θεμάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ΔΔ-190/2113102/12-07-2011/ΣΕΕ 429 «Δίκτυα Περιοχής Ζακύνθου» με την Εταιρία «EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2103148/1.12.2010 με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Καλαμάτας».
Αίτημα της πιο πάνω Εταιρίας για συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την επίλυση θεμάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για θέματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ΔΔ-187/2103148/01-12-2010/ΣΕΕ-430 «Δίκτυα Περιοχής Καλαμάτας» με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».

-----------------------------------------------------------------