ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 28ης/6.12.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153135/9.6.2015 με την εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Ιωαννίνων» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου –Ηπείρου.

Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2153135/9.6.2015 με την εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Ιωαννίνων» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά ποσοστό 18,70%, ήτοι κατά 1.000.000,00 ευρώ, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 34% της Σύμβασης και με ανάλογη αύξηση του ποσού Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης που πρέπει να προσκομισθούν από την ανάδοχο εταιρία.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2152109/9.6.2015 με την εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κομοτηνής» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2152109/9.6.2015 με την εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κομοτηνής» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, κατά 164.099 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,98%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 38% και με ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης.

 

Η συνολική αύξηση του τιμήματος (287.643 ευρώ της πρώτης εγκεκριμένης αύξησης, 416.352 ευρώ της δεύτερης εγκεκριμένης αύξησης και 164.099 ευρώ της αύξησης της παρούσας απόφασης) της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 868.094 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 21,06%.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2152115/4.6.2015 με την εταιρία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κατερίνης» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης.

Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την περαιτέρω αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2152115/4.6.2015 με την εταιρία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κατερίνης» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, κατά 167.266 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,33%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 45% και με ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης.

 

Η συνολική αύξηση του τιμήματος (299.592 ευρώ της πρώτης εγκεκριμένης αύξησης, 447.729 ευρώ της δεύτερης εγκεκριμένης αύξησης και 167.266 ευρώ της αύξησης της παρούσας απόφασης) της πιο πάνω Σύμβασης διαμορφώνεται σε 914.587 ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 34,64%.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 513803/27.6.2018 για την εκποίηση συγκεντρικών καλωδίων Cu.

Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 513803/27.6.2018 για την εκποίηση συγκεντρικών καλωδίων Cu στις κατ’ είδος πλειοδότριες εταιρίες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν τυπικά και τεχνικά αποδεκτές, ως εξής:

 

 • στην εταιρία «ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ» την εκποίηση 265.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη του Βόλου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (είδος 1), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος ύψους 709.670,00 ευρώ (τιμή μονάδος 2,678 €/kg)

 

 • στην εταιρία «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΕΠΕ» την εκποίηση 610.000 kg συγκεντρικών καλωδίων Cu που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης (είδος 2), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος ύψους 1.677.500,00 ευρώ (τιμή μονάδος 2,75 €/kg).

 

Οι πιο πάνω αναθέσεις, συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος ύψους 2.387.170,00 ευρώ, γίνονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. 513803/27.6.2018 και τις προσφορές των πιο πάνω εταιριών.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 503804/12.4.2018 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. δώδεκα (12) αναχωρήσεων.

 • Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.
 • Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 503804/12.4.2018 για την προμήθεια 235 τεμαχίων – συνολικά – δύο (2) ειδών Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ. δώδεκα (12) αναχωρήσεων, του Οίκου ΒΗΜΚΑ Ε.Π.Ε.,  έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 726.750,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

 ----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 505801/16.3.2018 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.

 • Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.
 • Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :

 

 1. την έγκριση της τελικής κατάταξης των παραδεκτών προσφορών του διαγωνισμού αριθ. 505801/16.3.2018 για την προμήθεια των τριών (3) ομάδων φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.

 

 1. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού αριθ. 505801/16.3.2018, των ακολούθων :

 

2.1   της Κοινοπραξίας «ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΓΑΚΗ ΑΕΒΕ – VULGARI ΕΠΕ» για την προμήθεια:

 • των ειδών φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων της Ομάδας Α [εννέα (9) είδη], έναντι συνολικού τιμήματος 2.518.495,50 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στην αποθήκη του προμηθευτή επάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 • των ειδών φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων της Ομάδας Β [έξι (6) είδη], έναντι συνολικού τιμήματος 1.088.064,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στην αποθήκη του προμηθευτή επάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Το συνολικό τίμημα ανάθεσης των ειδών των Ομάδων Α και Β ανέρχεται σε 3.606.559,50 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

 

2.2   του Οίκου ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΒΕΕ για την προμήθεια των ειδών φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων της Ομάδας Γ [τρία (3) είδη], έναντι συνολικού τιμήματος 1.158.776,95 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στην αποθήκη του προμηθευτή επάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

 1. Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε 4.765.336,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018-2019.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οργάνωση εκδηλώσεων της Εταιρίας με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018-2019.

-----------------------------------------------------------------

 

Θέμα:   Έγκριση της «Σύμβασης Τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για εργασίες αρμοδιότητας δικτύου στους υποσταθμούς υπαιθρίου τύπου 150/20 kV Ν. Επιδαύρου (Λυγουριού), Αιγινίου και Πύργου ΙΙ».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της Σύμβασης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων για τις εργασίες αρμοδιότητας δικτύου στους Υ/Σ 150/20 kV Ν. Επιδαύρου (Λυγουριού), Αιγινίου και Πύργου ΙΙ, στα πλαίσια του Έργου: «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και ανέγερση τριών (3) νέων Υ/Σ Μεταφοράς 150/20kV υπαίθριου τύπου: Υ/Σ Ν. Επιδαύρου (Λυγουριού), Υ/Σ Αιγινίου και Υ/Σ Πύργου ΙΙ», με συνολικό τίμημα προς καταβολή 10.368.668 ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 -----------------------------------------------------------------