ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/4.7.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Θέμα: – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
– Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 
– Ορισμός Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και καθορισμός αρμοδιοτήτων – Αναπλήρωση Διευθύνοντος Συμβούλου.
– Καθορισμός αρμοδιοτήτων Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
– Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Εταιρίας στις 3.7.2018. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής : 
1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (μη Εκτελεστικό Μέλος), 

2. Μισδανίτης Αθανάσιος, Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και αναπληρών τον ελλείποντα Διευθύνοντα Σύμβουλο (Εκτελεστικό Μέλος), 

3. Κωστάκης Γρηγόριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),

4. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Οικονομολόγος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος), 

5. Δημητρίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος), 

6. Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),

7. Σπανού Λαμπρινή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος), 

8. Τσέκερης Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος) και 

9. Τσουράκης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος).

Η θητεία των εκλεγέντων οκτώ νέων μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει στις 2 Ιουλίου 2021. 
Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. – Εκπροσώπου των Εργαζομένων λήγει στις 23 Ιουνίου 2019.
Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

1. 328/22.10.2015 

2. 327/22.10.2015 

3. 139/5.12.2013, παρ. 3 

4. 46/18.4.2013 

-----------------------------------------------------------------