ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 27ης/26.11.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2018 – 30.09.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2018 έως 30.09.2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:

1. τις Οικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από τα εξής:
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

2. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507702/31.5.2018 για την προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών αυτομάτου επαναφοράς, εναερίων δικτύων Μ.Τ.
Αξιολόγηση υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» του διαγωνισμού αριθ. 507702/31.5.2018 για την προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών αυτομάτου επαναφοράς, εναερίων δικτύων Μ.Τ., ως εξής:

1. κρίνονται ως παραδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων:

1.1 ABB A.E.
1.2 JOONGWON Co., Ltd
1.3 Schneider Electric AEBE
1.4 Siemens S.P.A.

2. κρίνονται ως μη παραδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων:

2.1 Arteche North America S.A.
2.2 ShinSung Industrial Electric Co., Ltd

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507701/28.2.2018 για την προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων Μ.Τ.
– Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.
– Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 507701/28.2.2018 για την προμήθεια τηλεχειριζόμενων διακοπτών φορτίου SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων Μ.Τ., της εταιρίας «JOONGWON Co., Ltd», έναντι συνολικού τιμήματος 9.653.839,00 ευρώ, πλέον 63.250,00 ευρώ για κόστος εκτέλεσης δοκιμών τύπου, για παράδοση στην 1028 Περιφερειακή Αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ, στο Καλιστήρη, επί αυτοκινήτου του αναδόχου.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε οικογένειες θανόντων μισθωτών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε σύζυγο και τέκνα μισθωτού, που καταλήγει εν ενεργεία.

-----------------------------------------------------------------