ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3ης/8.2.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502707/6.10.2017 για την προμήθεια Καλωδίων και Αγωγών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων για τα τέσσερα (4) είδη καλωδίων και αγωγών του διαγωνισμού αριθ. 502707/6.10.2017, τους ακόλουθους οίκους, που υπέβαλαν τυπικά και τεχνικά παραδεκτές προσφορές :

• Tον Οίκο NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., για τα είδη 1 & 3, του διαγωνισμού, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.354.180,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στην αποθήκη του προμηθευτή επάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

• Τον Οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., για τα είδη 2 & 4, του διαγωνισμού, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.557.760,00 (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στην αποθήκη του προμηθευτή επάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε € 2.911.940,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------