ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 21ης/24.9.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5099071/31.5.2011 με τον Οίκο SIEMENS S.p.A. για την προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων ελέγχου για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ.
Κάλυψη ποσού ποινικής ρήτρας καθυστερημένων παραδόσεων υλικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη σε είδος, του ποσού των 29.893,04 ευρώ που αφορά στην ποινική ρήτρα καθυστερημένων παραδόσεων της Σύμβασης αριθ. 5099071/31.5.2011 για την προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων ελέγχου για Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Ανάθεση στην εταιρία General Electric Int. Inc. (GE) της προμήθειας των αδειών του βασικού λογισμικού GIS Electric Office Suite, που απαιτούνται για την επέκταση της λειτουργίας του Μηχανογραφικού Γεωγραφικού Συστήματος για το Δίκτυο Διανομής σε όλες τις περιοχές της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση στην εταιρία General Electric Int. Inc. (GE) της προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού GIS Electric Office Suite, για το Μηχανογραφικό Γεωγραφικό Σύστημα για το Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξής τους.

-----------------------------------------------------------------