ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/11.1.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153126/9.6.2015 με την Εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κεφαλονιάς» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.
Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2153126/9.6.2015/ΣΕΕ-443 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κεφαλονιάς» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου, κατά 1.200.000,00 ευρώ, δηλαδή κατά ποσοστό 48,3%, στα πλαίσια της προβλεπόμενης προαίρεσης έως 50% της Σύμβασης, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 29% της Σύμβασης και με ανάλογη αύξηση του ποσού Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης που πρέπει να προσκομισθούν από την ανάδοχο Εταιρία.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 502401/4.11.2014 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4x120 mm² Al + 25 mm² Al αυτοφερόμενου τύπου.
- Ματαίωση της προμήθειας ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας είδους αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. τη ματαίωση της προμήθειας των ειδών 2, 3 και 4 του διαγωνισμού αριθ. 502401/4.11.2014 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4x120 mm² Al + 25 mm² Al αυτοφερόμενου τύπου, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας ύψους 882.500,00 ευρώ, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία για τα πιο πάνω είδη κατέστη άγονη εκ του αποτελέσματος, λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς,

2. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 502401/4.11.2014 για την προμήθεια εξαρτημάτων συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4x120 mm² Al + 25 mm² Al αυτοφερόμενου τύπου και την ανάθεση της προμήθειας του είδους 1 αυτού στον μειοδότη Οίκο ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ ΑΒΕΤΕ, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος ύψους 87.120,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικό παραδοτέο σε καθορισμένες Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητό του.

-----------------------------------------------------------------