ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 15ης/2.8.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:   Ορισμός Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του κ. Μάρκου Χαμπάκη, στη θέση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης της Εταιρίας, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4001/2011 και το άρθρο 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαδικασία Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων για ένταξη σε Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση Συστήματος Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων για την κατάρτιση Μητρώου Παροχής Υπηρεσιών και την κατάρτιση Μητρώου Παροχής Υπηρεσιών Ποιοτικής Επιθεώρησης υλικών και εξοπλισμού.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153129/5.6.2015 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κορίνθου» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

– Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο  πάνω Σύμβασης.

– Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. αναδόχου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2153129/5.6.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κορίνθου».

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153127/5.6.2015 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αγρινίου» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

– Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.

– Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. αναδόχου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2153127/5.6.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αγρινίου».

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153131/3.6.2015 με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχών Πύργου – Ζακύνθου» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου.

Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης ΔΔ - 206/2153131/03-06-2015/ ΣΕΕ 448 & ΣΕΕ 449 «Δίκτυα Περιοχών Πύργου-Ζακύνθου», κατά ποσοστό 22,8%, ήτοι κατά 1.500.000,00 ευρώ, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 39% της Σύμβασης και ανάλογη αύξηση του ποσού Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης που πρέπει να προσκομισθούν από τον Ανάδοχο.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 505807/30.7.2018 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.

           Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε την προσφορά του Oίκου PRECONSTRUCTA AEBTE ως τυπικά και τεχνικά παραδεκτή  και την ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου για όλα τα είδη των  υλικών, έναντι συνολικού τιμήματος     1.388.820,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στην αποθήκη του προμηθευτή επάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5099041/6.6.2011 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων Δικτύου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, την αλλαγή των συμβατικών όρων περί «χρόνου παράδοσης του είδους 1.β του Πίνακα περιγραφής υλικών, ποσοτήτων και τιμών».

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-23/15.3.2018 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου ΠΙΛΟΤ στις διασυνδετικές καλωδιακές γραμμές: 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ. ΡΟΔΟΥ &  2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ. ΡΟΔΟΥ».

           Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.» επί του «Πρακτικού Νο 2» της Επιτροπής του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

  1. την αποδοχή της ΔΕΕΔ/3584/20.07.2018 προσφυγής της προσφέρουσας Εταιρίας «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.» στον διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης ΔΕΕΔ-23
  2. την απόρριψη της εν γένει προσφοράς (τεχνικής και οικονομικής) της Εταιρίας «NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» από τον υπόψη διαγωνισμό
  3. την ανάκληση των υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΕΔ/2190/ 16.05.2018 Πρακτικoύ Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού ΔΕΕΔ-23 (Πρακτικό Τεχνικής Αξιολόγησης) και ΔΕΕΔ/3360/10.07.2018 Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού (Πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης).

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2154140/5.6.2015 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Καρδίτσας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας.

– Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο  πάνω Σύμβασης.

– Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. αναδόχου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2154140/5.6.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Καρδίτσας».

 -----------------------------------------------------------------