ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 23ης/4.10.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-23/15.3.2018 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου ΠΙΛΟΤ στις διασυνδετικές καλωδιακές γραμμές: 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ. ΡΟΔΟΥ &  2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ. ΡΟΔΟΥ».

             Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ΔΕΕΔ-23 και την ανάθεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου ΠΙΛΟΤ στις διασυνδετικές καλωδιακές γραμμές: 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ. ΡΟΔΟΥ &  2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ. ΡΟΔΟΥ» στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.», έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (2.320.972,40 €).

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 501806/13.3.2018 για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων.

Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων, του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, αριθ. 501806/13.3.2018 για την προμήθεια 18.160 τεμαχίων εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, των ακόλουθων:

  • Της Κοινοπραξίας (Κ/ξίας) «ΕΛΒΙΕΞ» Ο.Ε. Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΕΤΕΘ Α.Ε. – ΔΡΙΤΣΑ ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ, για 13.160 τεμάχια, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 2.213.728,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • Του Οίκου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, για 5.000 τεμάχια, έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος 1.031.232,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε 3.244.960,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-----------------------------------------------------------------