ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 14ης/19.7.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2151104/24.6.2015 με την Εταιρία «Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του τιμήματος της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2151104/24.6.2015 «Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων» κατά 2.928.000,00 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 30%, με τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 39% αυτής και ταυτόχρονη κάλυψη με τις αναλογούσες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 501802/30.3.2018 για την προμήθεια συντηρητικού εγκαταστημένων ξύλινων στύλων.

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 501802/30.3.2018 για την προμήθεια συντηρητικού εγκατεστημένων ξύλινων στύλων, του Οίκου MAB INTERNATIONAL SERVICES  που υπέβαλε τυπικά και τεχνικά παραδεκτή προσφορά, έναντι συνολικής αξίας  2.531.250,00 ευρώ.

 -----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 512804/30.3.2018 για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης χρηστών ΕΔΔΗΕ και αναγγελίας βλαβών μέσω πενταψήφιου αριθμού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπόψη παροχή υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης χρηστών ΕΔΔΗΕ και αναγγελίας βλαβών μέσω πενταψήφιου αριθμού του ΔΕΔΔΗΕ, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, τον ακόλουθο Οίκο που υπέβαλε τυπικά και τεχνικά παραδεκτή προσφορά:

  • ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.

Η συνολική αξία της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται σε 818.501,50 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της με τους Εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας τριετούς διάρκειας και εξουσιοδότησε τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της, με τους Εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ και Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

 -----------------------------------------------------------------