ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2ης/26.1.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Έγκριση νέας «Συμφωνίας – Πλαίσιο 2018 για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της νέας «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την υποστήριξη των παγίων του Δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και των συνοδευτικών σ’ αυτήν Παραρτημάτων και Αποφάσεων, για διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2020, έναντι συνολικού κατ’ εκτίμηση ποσού ύψους 24.000.000 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση καταβολής τελών δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε εθνικό επίπεδο, για τη λειτουργία ειδικού ραδιοδικτύου ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για τα έτη 2018-2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:
α. την αποδοχή καταβολής τελών για το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε εθνικό επίπεδο για τα έτη 2018-2021, με προϋπολογιζόμενη αξία τελών που ανέρχεται σε 1.764.800 ευρώ, (441.200 ευρώ/έτος x 4 έτη),
β. την κατάθεση ετησίως σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ του τέλους των 441.200 ευρώ από το 2018 έως το 2021.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. DE – 00032/3.10.2016 για την εκτέλεση του Έργου: «Ανάπτυξη Υποδομών SCADA σε είκοσι επτά (27) Ηλεκτρικά Συστήματα των ΜΔΝ».
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού DE – 00032/3.10.2016, για την εκτέλεση του Έργου: «Ανάπτυξη Υποδομών SCADA σε είκοσι επτά (27) Ηλεκτρικά Συστήματα των ΜΔΝ» στην ένωση Εταιριών Intracom Telecom A.E. – MAS A.E., σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης DE – 00032 και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη, με το συνολικό συμβατικό τίμημα των 2.194.450,28 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501605/20.9.2016 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών.
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501605/20.9.2016 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας 12.276.000,00 ευρώ, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Συνέχιση λειτουργίας της Χορωδίας με τον διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ» για το 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας της Χορωδίας με το διακριτικό τίτλο «Χορωδία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ» για το έτος 2018.

-----------------------------------------------------------------