ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 25ης/19.10.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης και επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έτους 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του ΔΕΔΔΗΕ, έτους 2018.

 

-----------------------------------------------------------------