ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/27.8.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2155148/5.6.2015 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Χανίων» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.
- Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.
- Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. αναδόχου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2155148/5.6.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Χανίων».

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2155157/5.6.2015 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Λέσβου» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.
- Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.
- Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. αναδόχου της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2155157/5.6.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Λέσβου».


-----------------------------------------------------------------