ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19ης/6.9.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν :

1. Τις Οικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από τα εξής:
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

2. Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 513703/26.2.2018 για την εκποίηση μετάλλων σιδήρου με άλλα μέταλλα.
Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό αριθ. 513703/26.02.2018 που προκηρύχθηκε με ανοιχτή διαδικασία:

1. την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. 513703/26.2.2018 για την εκποίηση μετάλλων σιδήρου με άλλα μέταλλα στην πρώτη κατ’ είδος πλειοδότρια εταιρία «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΕΠΕ», της οποίας η προσφορά κρίθηκε ως τυπικά και τεχνικά αποδεκτή για τα είδη 1 και 2, ως εξής:

1.1 634.000 kg μέταλλα σιδήρου με άλλα μέταλλα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού της ΔΠΑ (είδος 1), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 294.429,60 ευρώ (τιμή μονάδος 0,4644 €/kg)
1.2 1.716.500 kg μέταλλα σιδήρου με άλλα μέταλλα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης της ΔΠΜ-Θ (είδος 2), έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος 480.620,00 ευρώ (τιμή μονάδος 0,280 €/kg)

2. Tο συνολικό εκτιμώμενο τίμημα ανάθεσης στην εταιρία «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΕΠΕ» ανέρχεται στο ποσό των 775.049,60 ευρώ.

-----------------------------------------------------------------

Θέμα: Τροποποίηση πρότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων και την κατάρτιση συμβάσεων έργων – Τροποποίηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 799/27.4.2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση των Πρότυπων Τευχών Έργων Ε1 – Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας, Ε2 - Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης (Ανοικτή Διαδικασία) και Ε6 – Υποδείγματα (Ανοικτή Διαδικασία), σε εναρμόνιση με την ΚΥΑ 8174/23-1-2018 καθώς επίσης και κατόπιν τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016.

-----------------------------------------------------------------