ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/19.4.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνει:

1. την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

2. τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:
• Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
• Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
• Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών

3. τις σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους,

4. τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις τρεις (3) δραστηριότητες α) Διαχείριση Δικτύου β) Διαχείριση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και γ) Λοιπές Δραστηριότητες.

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-20/17.1.2017 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και πόντιση δύο (2) Υ/Β καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kV με μόνωση XLPE στη διασύνδεση “Κόλπος Καλλονής Λέσβου”».
Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΕΕΔ-20/17.1.2017 δεδομένου του ότι το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, αφού το τίμημα υπερβαίνει κατά πολύ τον προϋπολογισμό όπως αυτός είχε συνταχθεί κατά τη διακήρυξη του έργου και την άμεση επαναπροκήρυξη του εν λόγω Έργου με τροποποιημένους όρους, βασισμένους στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, με σκοπό την αύξηση του ανταγωνισμού και την εξασφάλιση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

-----------------------------------------------------------------