ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/24.5.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 5 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του μοναδικού μετόχου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

-----------------------------------------------------------------


Θέμα: Έγκριση κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της κάλυψης για το έτος 2018 της δαπάνης φιλοξενίας των δικαιούχων παιδιών των μισθωτών της Εταιρίας σε κατασκηνώσεις, έως του ύψους του ημερήσιου τροφείου, το οποίο θα καθοριστεί για το τρέχον έτος με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, για τις ημέρες που αντιστοιχούν σε μία (1) κατασκηνωτική περίοδο, με την προσκόμιση σχετικού παραστατικού και βεβαίωσης από την κατασκήνωση, του αριθμού των ημερών φιλοξενίας του παιδιού.

-----------------------------------------------------------------