ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 19ης/9.7.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517906/16.3.2020 για την παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

           Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 517906/16.3.2020 για την παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενδεικτικής συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 3.000.000,00 ευρώ, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος, λόγω υποβολής μη παραδεκτών τυπικά προσφορών.

-------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 508904/13.1.2020 για την προμήθεια μονωτικών ελαίων Μετασχηματιστών.

– Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

– Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  1. την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών του διαγωνισμού 508904/13.1.2020 για την προμήθεια Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών,
  2. την ανάδειξη της εταιρίας ELVIGRO ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 508904/13.1.2020 για την προμήθεια Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών, έναντι συνολικού αναπροσαρμοζόμενου τιμήματος ύψους 1.377.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις αποθήκες της αναδόχου εταιρίας επί αυτοκινήτου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,
  3. την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης ως αποφαινόμενου οργάνου για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 515901/3.6.2019 για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 515901/3.6.2019 για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της Ένωσης Εταιριών «ΟΤΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ – BYTE», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 4.183.437,67 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 514802/23.5.2019 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για επέκταση του GIS, με παροχή υπηρεσιών αποστολής, εγκατάστασης και συντήρησης.

– Απόρριψη οικονομικής προσφοράς.

– Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας και παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  1. την απόρριψη της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «SPACE HELLAS Α.Ε.» στον διαγωνισμό αριθ. 514802/23.5.2019 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για επέκταση του GIS, με παροχή υπηρεσιών αποστολής, εγκατάστασης και συντήρησης,
  2. τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αριθ. 514802/23.5.2019 και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 859.890,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Η υπόψη ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του πιο πάνω διαγωνισμού και την προσφορά του προσωρινού αναδόχου,

  1. την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης, ως αποφαινόμενου οργάνου, για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

-------------------------------------------------------