ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 10ης/9.4.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2151104/24.6.2015 με την εταιρία «Σ.Χ.Σ. Α.Τ.Ε.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την επίλυση διαφωνίας που ανέκυψε κατά την εκτέλεση του Έργου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος της εταιρίας «ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.» της Σύμβασης αριθ. ΔΔ-206/2151104/24.6.2015 για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Μεσογείων» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής, για την επίλυση διαφωνίας που ανέκυψε κατά την εκτέλεση του εν λόγω Έργου με φιλική διαπραγμάτευση και τη σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 515905/21.11.2019 για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη   προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  • την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 515905/21.11.2019 για την προμήθεια ενός εκατομμυρίου διακοσίων(1.200.000) λίτρων καυσίμων βενζίνης αμόλυβδης και πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων (5.800.000) λίτρων καυσίμων πετρελαίου κίνησης (diesel), για τα οχήματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαχείρισης ανεφοδιασμού, έναντι συνολικού εκτιμώμενου τιμήματος εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 9.340.000,00), πλέον Φ.Π.Α.

Η τιμή αγοράς των καυσίμων θα είναι η προσφερόμενη στη λιανική του πρατηρίου εφοδιασμού του κάθε οχήματος.

Ο οικονομικός φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα παρέχει απολογιστικό bonus προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ποσού 19,00 ευρώ ανά χίλια λίτρα.

  • την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών ως αποφαινόμενου οργάνου για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης , είτε ματαίωσης της διαδικασίας.
  • τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

 

-------------------------------------------------------