ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 6ης/13.2.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ - 513904/25.7.2019 για την εκποίηση Αγωγών Δικτύου Al.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 513904/25.7.2019 για την εκποίηση Αγωγών Δικτύου Al, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας ύψους 4.504.943,00 ευρώ, διότι οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως μη συμφέρουσες από οικονομική άποψη για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ - 513902/23.7.2019 για την εκποίηση Αγωγών Δικτύου ACSR.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 513902/23.7.2019 για την εκποίηση Αγωγών Δικτύου ACSR, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας ύψους 2.305.625,00 ευρώ, διότι οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως μη συμφέρουσες από οικονομική άποψη για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-------------------------------------------------------

 Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 517802/8.6.2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Νομό Αττικής.

Μερική τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 958/19.4.2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενέκρινε τη μερική τροποποίηση της  Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 958/19.4.2019 ως προς το ύψος του τιμήματος ανάθεσης στον προσωρινό ανάδοχο «SARP FACILITY MANAGEMENT A.E.» του διαγωνισμού αριθ. 517802/8.6.2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Νομό Αττικής και την προσαρμογή του τιμήματος ανάθεσης σύμφωνα με τις αμοιβές που καθορίζει η ΥΑ οικ.4241/127/2019. Το συνολικό ύψος της ανάθεσης διαμορφώνεται από  1.138.482,48 ευρώ σε 1.251.462,72 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

 

-------------------------------------------------------