ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 8ης/16.3.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5098031/21.7.2010 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια  Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής.

Μείωση του τιμήματος και μη επιβολή Ποινικής Ρήτρας στην πιο πάνω Σύμβαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  1. τη μείωση κατά 175.146,53 ευρώ του τιμήματος της Σύμβασης 5098031/21.07.2010 με τον οίκο EFACEC ENERGIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. που αφορά στην προμήθεια Συστήματος Διαχείρισης Δικτύων Διανομής της ΔΠΑ,
  2. τη μη επιβολή Ποινικής Ρήτρας στην πιο πάνω Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. λόγω εκατέρωθεν καθυστερήσεων, αθροιζόμενο με το πόσο της παραγράφου 1 της απόφασης, είναι κατά πολύ υψηλότερο από το ποσό της τυχόν επιβληθησομένης Ποινικής Ρήτρας,
  3. την αντικατάσταση της υφιστάμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης με νέα ύψους 60.000,00 ευρώ.

 -------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503809/5.10.2018 για την προμήθεια βάσης και θήκης ασφαλειοαποζεύκτη υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης, κανονικής και ενισχυμένης μόνωσης.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 503809/5.10.2018, με ανοικτή διαδικασία, για την προμήθεια βάσης & θήκης ασφαλειοαποζεύκτη υπαίθρου 20KV με μονωτήρες πορσελάνης, κανονικής και ενισχυμένης μόνωσης, προϋπολογισμένης αξίας 2.965.320,00 ευρώ καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος, λόγω μη ύπαρξης παραδεκτής προσφοράς.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503904/27.9.2019 για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Μετρητών Μ.Τ. και Μέσων επικοινωνίας (MODEM).        

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 503904/27.09.2019 για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Μετρητών M.Τ. & Μέσων επικοινωνίας (MODEM) [μία (1) απαρτία υλικών] και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΕΝΕΡΤΑ Α.Ε., ως προσωρινού αναδόχου του υπόψη διαγωνισμού, έναντι συνολικού τιμήματος 917.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στην Περιφερειακή Αποθήκη 7001 (Ρούφ) της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο του αναδόχου.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 505806/27.9.2019 για την προμήθεια μονωτήρων τέρματος 10’’ Μ.Τ. από σκληρυμένο γυαλί.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 505806/27.9.2019 για την προμήθεια μονωτήρων τέρματος 10’’ από σκληρυμένο γυαλί και την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών,
  2. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του υπόψη διαγωνισμού, του οικονομικού φορέα POWERTEC AE, για την προμήθεια 216.000 τεμαχίων μονωτήρων τέρματος 10’’ από σκληρυμένο γυαλί, έναντι συνολικού τιμήματος  1.121.040,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στις Περιφερειακές Αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επάνω σε αυτοκίνητο του αναδόχου.

 -------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501910/12.7.2019 για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη   προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

  1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού αριθ. 501910/12.7.2019 για την προμήθεια 50.000 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων,
  2. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων για τις προς ανάθεση ποσότητες, των ακόλουθων οικονομικών φορέων:
  • FINNTREPO LTD, για ποσότητα 35.600 τεμαχίων εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων ειδών, έναντι συνολικού τιμήματος 6.868.600,00 ευρώ
  • ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, για ποσότητα 14.400 τεμαχίων εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων ειδών, έναντι συνολικού τιμήματος 4.297.700,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία των προς ανάθεση ποσοτήτων ανέρχεται σε 11.166.300,00 ευρώ.

-------------------------------------------------------