ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 20ης/23.7.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Ορισμός Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του κ. Μάρκου Χαμπάκη, στη θέση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης της Εταιρίας, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4001/2011 και το άρθρο 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

 -------------------------------------------------------

Θέμα: Συμβάσεις αριθ. ΔΚΣΔ-160/2180474/11.3.2008 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150 kV/MT κλειστού τύπου GIS Ρόδου» και αριθ. ΔΔ-182/2100474/4.11.2010 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής (Κ/Δ) 150 kV/MT κλειστού τύπου GIS Αμπελοκήπων» με την εταιρία «ΑΒΒ Α.Ε.».

Υποκατάσταση της εταιρίας «ΑΒΒ Α.Ε.» στην εκτέλεση των Έργων των πιο πάνω Συμβάσεων.        

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποκατάσταση της αναδόχου εταιρίας ΑΒΒ ΑΕ από την ABB Power Grids Ελλάδα Μονοπρόσωπη ΑΕ στις Συμβάσεις ΔΚΣΔ-160/2180474/11.3.2008 και ΔΔ-182/2100474/4.11.2010, εξακολουθούσης της ΑΒΒ ΑΕ να ευθύνεται έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εις ολόκληρον μετά της ΑΒΒ Power Grids Ελλάδα Μονοπρόσωπη ΑΕ.

 -------------------------------------------------------

 Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508801/18.3.2019 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής, ισχύος 50 ÷ 1000 kVA (Ομάδες Α, Β, Γ και Δ).

– Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την προμήθεια ειδών αυτού.       

  • Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας των υπολοίπων ειδών αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού 508801/18.3.2019 για την προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών Διανομής, για τις Ομάδες Α, Β και Γ, δεδομένου ότι για τις υπόψη ομάδες ο διαγωνισμός απέβη άκαρπος εκ του αποτελέσματος λόγω μη ύπαρξης  αποδεκτής προσφοράς μετά τη μη παράταση ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα KONCAR D&ST για τα υλικά των υπόψη Ομάδων και την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη της εταιρίας KONCAR D&ST ως προσωρινού αναδόχου του υπόψη διαγωνισμού, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της Ομάδας Δ, έναντι συνολικού αναπροσαρμοζόμενου τιμήματος 3.927.002,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για παράδοση των υλικών στις Περιφερειακές αποθήκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επί αυτοκινήτου του αναδόχου.

 -------------------------------------------------------

 Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507902/16.9.2019 για την προμήθεια λογισμικού για μελέτες ανάπτυξης δικτύου διανομής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση.

– Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

– Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών του διαγωνισμού 507902/16.9.2019 για την προμήθεια λογισμικού για μελέτες ανάπτυξης δικτύου διανομής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση και την ανάδειξη της εταιρίας «PROTASIS Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού, έναντι συνολικού τιμήματος 687.600,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) (πλέον ποσού 50.960,00 ευρώ που αφορά στο δικαίωμα προαίρεσης), για παράδοση στις κεντρικές υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στην Αθήνα.

 -------------------------------------------------------