ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 1ης/16.1.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 508803/10.12.2018 για την προμήθεια Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.      

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 508803/10.12.2018 για προμήθεια Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών, δεδομένου ότι η μοναδική τυπικά και τεχνικά παραδεκτή προσφορά του οικονομικού φορέα ELVIGRO ΑΒΕΕ κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

 -----------------------------------------------------------------

 Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 505905/8.10.2019, με κλειστή διαδικασία, για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσφορά του οικονομικού φορέα PRECONSTRUCTA AEBTE ως τυπικά και τεχνικά παραδεκτή και την ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου για όλα τα είδη των υλικών, του διαγωνισμού αριθ. 505905/8.10.2019 προμήθειας τσιμεντόστυλων, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.960.540,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), για υλικά παραδοτέα στην αποθήκη του αναδόχου επάνω σε αυτοκίνητο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-----------------------------------------------------------------