ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ  4ης/30.1.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ – 512812/8.2.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου» της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του πιο πάνω Έργου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη της Ένωσης Εταιριών «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. – OTE A.E.» ως προσωρινής αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ – 512812/8.2.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 27.685.951,80 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Το τίμημα αυτό καλύπτει το σύνολο του έργου έως την οριστική παραλαβή του.

 -----------------------------------------------------------------

Θέμα:   Διαγωνισμός αριθ. 503807/15.2.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Ψηφιοποίηση – Αποτύπωση – Καταχώριση Γεωγραφικών και Περιγραφικών Δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 57 Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ στη Βάση Δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών».

Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου του πιο πάνω διαγωνισμού στις Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου και της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε :

  • την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης στην Ένωση Εταιριών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε – CYIENT EUROPE LIMITED», έναντι συνολικού τιμήματος 5.127.099,990 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου στην Ένωση Εταιριών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε – CYIENT EUROPE LIMITED», έναντι συνολικού τιμήματος 6.472.799,880 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών στην Ένωση Εταιριών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε – CYIENT EUROPE LIMITED», έναντι συνολικού τιμήματος 3.181.499,972 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Το συνολικό τίμημα ανάθεσης και για τις τρεις (3) Περιφέρειες ανέρχεται σε 14.781.399,842 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

 -----------------------------------------------------------------