ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 29ης/19.11.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΜ-Θ/5/2020 για την «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης».

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΜ-Θ/5/2020 για την  «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης», του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MECCANICA GROUP – Ανώνυμη Εταιρία Κατασκευών, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Παροχής υπηρεσιών» και δ. τ. «MECCANICA GROUP AE», για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, έναντι συνολικού τιμήματος 2.179.326,30 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΜ-Θ/10/2020 για την «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης». Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβουλίου ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΜ-Θ/10/2020 για την «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης», του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΣΟΥΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. και δ. τ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ι.Κ.Ε.», για δώδεκα (12) μήνες, έναντι συνολικού τιμήματος 556.875,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------