ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 11ης/15.4.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2019 έως 31.12.2019, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνει :

 1. τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 1. τις σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους,
 2. τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις τρεις (3) δραστηριότητες α) Διαχείριση Δικτύου β) Διαχείριση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και γ) Λοιπές Δραστηριότητες
 3. την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 507806/22.3.2019 για την προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (RTU).

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.        

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ.  507806/22.3.2019 για προμήθεια Περιφερειακών Μονάδων Ελέγχου (RTU), δεδομένου ότι όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν ως μη παραδεκτές και ο διαγωνισμός απέβη άγονος εκ του αποτελέσματος.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 503706/30.1.2018 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου 5kA χωρίς διάκενα, με συνθετικό περίβλημα, για δίκτυα διανομής 20kV.     

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη, ως προσωρινού αναδόχου, του διαγωνισμού αριθ. 503706/30.1.2018 για την προμήθεια 48.000 τεμαχίων αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου 5kV χωρίς διάκενα, με συνθετικό περίβλημα, για δίκτυα διανομής 20kV, του οικονομικού φορέα ΕΝΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1. 814.400,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), πλέον κόστος δοκιμών τύπου, ύψους 50.300,00 ευρώ.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 501922/22.11.2019 για την προμήθεια 5.000 τεμαχίων εμποτισμένων ξύλινων στύλων, με υδατοδιαλυτά συντηρητικά.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά» του διαγωνισμού αριθ. 501922/22.11.2019 για την προμήθεια 5.000 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά και την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, στον ανωτέρω διαγωνισμό των ακόλουθων οικονομικών φορέων:

 • ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, για ποσότητα 4.465 τεμαχίων εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά, διαφόρων ειδών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.095.027,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
 • ΚΥΡ. ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με το δ.τ. «BIONRGWOOD», για ποσότητα 535 τεμαχίων εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά διαφόρων ειδών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 185.590,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία των προς ανάθεση ποσοτήτων ανέρχεται σε 1.280.617,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------

Θέμα: Συμβάσεις αριθ. ΔΔ-209/2181101/3.10.2018, ΔΔ-209/2181102/3.10.2018 και ΔΔ-209/2181103/3.10.2018 με την εταιρία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» για την εκτέλεση των Έργων: «Δίκτυα Περιοχής Αθήνας», «Δίκτυα Περιοχής Πειραιά» και «Δίκτυα Περιοχής Καλλιθέας» αντίστοιχα.

Έγκριση μερικής υποκατάστασης της εταιρίας «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» στην εκτέλεση των Έργων των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μερική υποκατάσταση, στην εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών, της εταιρίας "ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ", αναδόχου των Έργων «Δίκτυα Περιοχής Αθήνας», «Δίκτυα Περιοχής Πειραιά» και «Δίκτυα Περιοχής Καλλιθέας» με αρ. Συμβάσεων 2181101, 2181102 και 2181103/03.10.2018 αντίστοιχα, από την εταιρία "ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ" και την ευθύνη καθεμιάς εταιρίας πλήρως και από κοινού, αδιαίρετα και σε ολόκληρο, έναντι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την άρτια εκτέλεση των Συμβάσεων.

-------------------------------------------------------