ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 28ης/5.11.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2020 – 30.9.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2020 έως 30.9.2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν :

  1. Τις Οικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από τα εξής:
  • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
  • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
  1. Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-------------------------------------------------------