ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 15ης/21.5.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: - Παραιτήσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

- Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου.

- Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις από 20.5.2020 και 21.5.2020 παραιτήσεις των μελών του κ.κ. Ιωάννη Δημητριάδη και Δημητρίου Σαντιξή αντίστοιχα, αποφάσισε ότι η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής, με την ιδιότητα εκάστου μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως:

 1. Μπακατσέλος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 2. Μάνος Αναστάσιος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
 3. Βερτέλλης Σωκράτης του Διονυσίου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 4. Λάππα Χριστίνα του Αθανασίου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 5. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων,
 6. Ονουφριάδου Αικατερίνη του Οδυσσέα, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
 7. Παδουβάς Ηλίας του Εμμανουήλ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των έξι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 16.10.2022.

Η θητεία του εκπροσώπου των εργαζομένων λήγει στις 27.6.2022

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

 1. 327/22.10.2015
 2. 139/5.12.2013, παρ. 3
 3. 46/18.4.2013.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2020 – 31.03.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2020 έως 31.03.2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν :

 1. Τις Οικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από τα εξής:
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 

 1. Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ-513903/24.7.2019 για την εκποίηση αγωγών Δικτύου Cu.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ- 513903/24.7.2019 για την εκποίηση Αγωγών Δικτύου Cu, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας 9.316.295,00 ευρώ, διότι οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως μη συμφέρουσες από οικονομική άποψη για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Ανάθεση στην εταιρία IBM Hellas A.E. της παροχής αδειών χρήσης λογισμικού, της παροχής με μορφή Υπηρεσίας περιβάλλοντος Υποδομής (IBM Mainframe z Series και υποσύστημα δίσκων) για τη φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της παροχής υπηρεσιών αναβάθμισης λογισμικού του Συστήματος ΕΡΜΗΣ, της παροχής υπηρεσιών ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery Service) του περιβάλλοντος του Συστήματος ΕΡΜΗΣ και της συντήρησης λογισμικού κατασκευής ΙΒΜ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη της εταιρίας IBM Hellas A.E., ως προσωρινής αναδόχου, για την παροχή αδειών χρήσης λογισμικού, την παροχή με μορφή Υπηρεσίας περιβάλλοντος Υποδομής (IBM Mainframe z Series και υποσύστημα δίσκων) για την φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης λογισμικού του Συστήματος ΕΡΜΗΣ, την παροχή υπηρεσιών ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery Service) του περιβάλλοντος του Συστήματος ΕΡΜΗΣ και τη συντήρηση λογισμικού κατασκευής ΙΒΜ.

-------------------------------------------------------