ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 22ης/5.8.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2020 – 30.06.2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε  τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την περίοδο 01.01.2020 έως 30.06.2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και περιλαμβάνουν:

 1. τις Οικονομικές Καταστάσεις που αποτελούνται από τα εξής:
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 1. τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

 -------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2014/25/ΕΕ, ν. 4412/8.8.2016 και ν. 4643/3.12.2019).

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • ενέκρινε τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ/ΔΕΔΔΗΕ) για τη σύναψη συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σε εναρμόνιση με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία
 • όρισε, όπως ο ΚΕΠΥ/ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με τα Πρότυπα Τεύχη (ΠΤ) (που θα εγκριθούν), σε συνδυασμό με την οικεία ενωσιακή νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, συνιστούν το κανονιστικό πλαίσιο για τη σύναψη των συμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΚΕΠΥ θα τεθεί σε ισχύ με τη συγκρότηση σε Σώμα της νέας Επιτροπής που προβλέπει το αρ. 9 του ν. 4643/2019 και εφαρμόζεται αναλογικά για τον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το αρ. 10 του ιδίου. Οι διαδικασίες επιλογής οικονομικών φορέων, που κατά την ημερομηνία αυτή θα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν με βάση τις οικείες διακηρύξεις.

 -------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση Προτύπων Τευχών (ΠΤ) Διακηρύξεων για σύναψη Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2014/25/ΕΕ, ν. 4412/8.8.2016 και ν. 4643/3.12.2019). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. ενέκρινε τα Πρότυπα Τεύχη (ΠΤ) για σύναψη Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία
 1. όρισε ότι τα ΠΤ δεν τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής στις διαδικασίες ανάδειξης Αναδόχου χωρίς προηγούμενη προκήρυξη.

Για τις περιπτώσεις αυτές, τα ΠΤ δύνανται να αποτελούν τη βάση διαπραγμάτευσης με τους υποψήφιους αναδόχους και οι όροι ανάθεσης θα συμφωνούνται κατά περίπτωση σύμβασης με τον οικονομικό φορέα  από την Υπηρεσία που διενεργεί τη διαδικασία  και θα επικυρώνονται από το αρμόδιο για την ανάθεση όργανο του ΔΕΔΔΗΕ

 1. όρισε ως ημερομηνίας έναρξης ισχύος των ΠΤ από την επομένη θέσης σε ισχύ του ΚΕΠΥ. Οι διαδικασίες επιλογής οικονομικών φορέων, που κατά την ημερομηνία αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν με βάση τις εγκριθείσες διακηρύξεις
 1. αποφάσισε ότι, εάν σε συγκεκριμένη διακήρυξη απαιτούνται διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα ΠΤ, τη διακήρυξη με βάση το προϋπολογιζόμενο τίμημα εγκρίνει:
 • Μέχρι € 500.000,00 ο οικείος Γενικός Διευθυντής
 • Μέχρι € 800.000,00 ο Διευθύνων Σύμβουλος
 • Άνω των € 800.000,00 το Διοικητικό Συμβούλιο
 1. όρισε τους αρμόδιους για τη διενέργεια της διαδικασίας Γενικούς Διευθυντές να αποφαίνονται επί των εισηγήσεων των σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας Επιτροπών, οι οποίες στη συνέχεια προωθούνται στο αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο.

 -------------------------------------------------------

 Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 515903/13.12.2019 για τη μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων.

– Ματαίωση της μίσθωσης είδους του πιο πάνω διαγωνισμού.

– Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

– Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη μίσθωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

 1. τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 515903/13.12.2019 για τη μακροχρόνια μίσθωση, χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών, είκοσι πέντε (25) οχημάτων κατηγορίας 4x4 εκτός δρόμου, 3/5 θυρών, 1400-1599 κ. εκ. (είδος 3), ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας ύψους € 315.000,00, λόγω μη υποβολής αποδεκτής προσφοράς για το είδος αυτό.
 1. την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών για τα υπόλοιπα τρία (3) είδη.
 1. την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του υπόψη διαγωνισμού για τα υπόλοιπα τρία (3) είδη οχημάτων, του οικονομικού φορέα «ΕΘΝΙΚΗ LEASING», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 9.649.800,00, πλέον Φ.Π.Α. ως εξής:
 • Διακοσίων (200) φορτηγών τύπου NISSAN NAVARA 2.3 160HP KING CAB 4x4 A CENTA DIESEL, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 7.728.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.)
 • Ογδόντα οκτώ (88) οχημάτων μικτής χρήσης τύπου CITROEN BERLINGO MULTISPACE5 BLUE Hdi 100M FEEL SPECIAL EDITION, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 1.636.800,00 (πλέον Φ.Π.Α.)
 • Είκοσι πέντε (25) οχημάτων κατηγορίας υβριδικών τύπου TOYOTA YARIS5 5D HSD ACTIVE, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 285.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

 -------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ/513001/14.4.2019 για την εκποίηση αγωγών Δικτύου ΑΙ.

– Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό.

– Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη εκποίησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε:

 1. τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠΜ/513001/14.4.2019 για την εκποίηση αγωγών Δικτύου Al και την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, ανά είδος, σύμφωνα με τον Πίνακα τελικής κατάταξης προσφορών.
 1. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των ακόλουθων οικονομικών φορέων, ανά είδος:

2.1   για το είδος 1 (67.000 kgr αγωγών Δικτύου Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Κηφισού), του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 78.148,80.

2.2   για το είδος 2 (90.000 kgr αγωγών Δικτύου Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Ασπροπύργου),  του οικονομικού φορέα «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 99.180,00.

2.3   για το είδος 3 (800.000 kgr αγωγών Δικτύου Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Ρίου), του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ & ΝΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 881.600,00.

 • για το είδος 4 (000 kgr αγωγών Δικτύου Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας), του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 209.952,00.
 • για το είδος 5 (000 kgr αγωγών Δικτύου Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου), του οικονομικού φορέα «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 107.217,00.

2.6   για το είδος 6 (200.000 αγωγών Δικτύου Al που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης), του οικονομικού φορέα «ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ», έναντι συνολικού τιμήματος ύψυος € 224.200,00.

Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε € 1.600.297,80.

 -------------------------------------------------------

Θέμα: Εφαρμογή της τηλεργασίας στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση πλαισίου απασχόλησης εργαζομένων με εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας (τηλεργασία).

 -------------------------------------------------------