ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 9ης/26.3.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας 9.590 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 2.011.580 ευρώ, στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

  • στον οικονομικό φορέα ΚΥΡ. ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με δ.τ. «BIONRGWOOD» την προμήθεια 3.150 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 698.250,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • στον οικονομικό φορέα Κ/Ξ «ΕΛΒΙΕΞ Ο.Ε.» Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΕΤΕΘ ΑΕ – ΔΡΙΤΣΑ – ΚΑΓΚΛΗ ΑΒΕΕ την προμήθεια 6.440 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 1.313.330,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

 

-------------------------------------------------------