ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 18ης/23.6.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα :  –  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

  –  Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση αυτού σε Σώμα, υπό τη νέα του σύνθεση, δυνάμει του άρθρου 11, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την ιδιότητα εκάστου μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως:

  1. Μπακατσέλος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  2. Μάνος Αναστάσιος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
  3. Βερτέλλης Σωκράτης του Διονυσίου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  4. Λάππα Χριστίνα του Αθανασίου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  5. Μασούρας Κωνσταντίνος του Θεοφάνη, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων,
  6. Ονουφριάδου Αικατερίνη του Οδυσσέα, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  7. Παδουβάς Ηλίας του Εμμανουήλ, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των έξι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 16.10.2022.

Η θητεία του εκπροσώπου των εργαζομένων λήγει στις 27.6.2022.

Ως προς την Εκχώρηση αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.:

  1. 327/22.10.2015
  2. 139/5.12.2013, παρ. 3
  3. 46/18.4.2013.

-------------------------------------------------------