ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 13ης/4.5.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα: Έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου: «Επέκταση με επαύξηση του Υ/Σ Ιωάννινα Ι – Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού», χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του Έργου «Επέκταση με επαύξηση του Υ/Σ Ιωάννινα Ι – Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού» μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη διακήρυξη διαγωνισμού, με πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στις κάτωθι εταιρίες:

  • ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ
  • ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.
  • ABB Power Grids Ελλάδα Μονοπρόσωπη Α.Ε.
  • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
  • ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΑ – 41917/21.10.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 kV στη νήσο Σκιάθο». Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την κατασκευή των έργων αρμοδιότητας Δικτύου Διανομής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση και την υπογραφή τριμερούς Σύμβασης μεταξύ ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ – ABB Power Grids Ελλάδα, Μονοπρόσωπης Α.Ε. για την κατασκευή των έργων αρμοδιότητας Δικτύου Διανομής, στο πλαίσιο του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Εγκατάσταση («έργο με το κλειδί στο χέρι») του νέου Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150/20 kV στη νήσο Σκιάθο», συνολικού τιμήματος 6.226.163,93 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 508903/3.9.2019 για την προμήθεια τριφασικών μετασχηματιστών 150/21 kV, ισχύος 40/50 MVA και 20/25 MVA, Dyn1 και ανταλλακτικών αυτών.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάδειξη της εταιρίας  ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού αριθ. 508903/3.9.2019 για την προμήθεια τριφασικών μετασχηματιστών 150/21 kV, ισχύος 40/50 MVA και 20/25 MVA, Dyn1 και ανταλλακτικών αυτών, έναντι συνολικού τιμήματος 4.736.114,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

-------------------------------------------------------