ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ 14ης/14.5.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα
:Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, στις 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00’, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, Τ.Κ. 117 43) και την πρόσκληση του μοναδικού μετόχου, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 

-------------------------------------------------------